Bredband i Gärdala

 

Bredbandsutbyggnaden i Gärdala är avslutad!

Gärdala Bredband ekonomisk förenings projekt för bredbandsutbyggnad i Gärdala med omnejd har genomförts med bidrag från Jordbruksverket. Under 2016 fram till och med maj 2017 har varit en genomförandefas. Årsstämma för 2017 hölls den 6 maj. Då konstaterades att anläggningsarbetet och inkopplingen snart var klara och anläggningen därmed kunde försäljas till Skanova och driftsättas. Från den 1 juni 2017 kan föreningens medlemmar beställa tjänster över fiberbaserat bredband.

Försäljningen innebär att Skanova tar över ansvaret för anläggningen och det är till dem frågor om anslutning ska ställas.

Slutredovisningen av bredbandsprojektet godkändes den 14 december 2017. Därmed kunde avveckling av den ekonomiska föreningen påbörjas. Ordinarie årsstämma hölls den 10 februari 2018. Vid extra föreningsstämma den 12 mars beslutades enhälligt att försätta Gärdala bredband ekonomisk förening i frivillig likvidation.

Bolagsverket har per den 2018-03-27 godkänt Gärdala bredband ekonomisk förenings ansökan om frivillig likvidation. Till likvidator har utsetts Ture Göranssson.

Frågor och svar om beställning och inkoppling av tjänster finns på zmarket.se under "Frågor och svar". Börja med att registrera ett konto där. Frågor om tjänsten ställs till din tjänsteleverantör.

Det är inte längre möjligt att gå med i bredbandsprojektet. Sista anmälningsdag var 24 april 2016.

 


 

Frågor och svar om bredbandsprojektet

Nyheter från Gärdala bredband

Här nedan försöker vi besvara de vanligaste frågorna om bredbandsprojektet i Gärdala. Maila dina frågor till bredband@gardala.se så lägger vi upp svaret här. På så sätt kan alla ta del av informationen.

 

TIPS OM INKOPPLING

Börja med att koppla in en dator med hjälp av en nätverkskabel direkt i en av de 8 anslutningarna på mediaomvandlaren. Den är redan aktiv, men du kan bara surfa vidare till Zitius kundportal innan din anslutning aktiverats.
Genom att ange vilken adress det gäller kan du se aktuellt utbud.
Registrera sedan ett kundkonto på zmarket.se. När du loggat in på zmarket.se kan du se mer information om de tjänsteleverantörer som är tillgängliga för just vår anläggning.
Tjänsteleverantörerna erbjuder olika kombinationer av internet – TV – telefoni. De erbjuder också många olika uppkopplingshastigheter. Anslutningsavgift och månadskostnad varierar främst beroende på vilka tjänster du vill ha, uppkopplingshastighet och bindningstid.
När du bestämt dig för vilken tjänsteleverantör du vill anlita, följer du bara anvisningarna för beställning. När du gjort en beställning aktiveras din anslutning nästan omgående. Du måste inte köpa alla tjänster från samma tjänsteleverantör.
Under fliken ”Kundservice” i menyn överst på sidan hittar du information om allt som gäller beställningar, felanmälan, support och driftsinformation. Här finns även ett Frågor och svar-avsnitt som ger svar på de vanligaste frågorna.
OBS: om du har frågor eller stöter på problem som rör någon av dina tjänster så ska du alltid kontakta den tjänsteleverantör som du beställt tjänsten av. Kontaktuppgifter till dessa hittar du på deras hemsidor eller under fliken "Kundservice" på Zmarket.se.
OBS: du kan även använda din befintliga internetanslutning för att göra din beställning.
Inkopplingen till mediaomvandlaren skiljer sig lite beroende på vilken tjänsteleverantör och vilka tjänster du valt.
En grundläggande information finns på Zitius kundportal och längre ner på denna sida: länk till instruktionen
OBS: om du har ett Telia-ADSL abonnemang och vill flytta över det till det fiberbaserade bredbandet beställer du detta på ”Mina sidor” på Telias kundportal.


 

VAD HÄNDER UNDER 2018?

Alla anläggnings- och inkopplingsarbeten blev klara under maj 2017, och från den 1 juni är anläggningen driftsatt. Det betyder att du som har en anslutning kan beställa tjänster från någon av de tillgängliga tjänsteleverantörerna.
Anläggningen slutbesiktigades under augusti med godkänt resultat inför försäljningen till Fibergruppen/Skanova. Under november-december slutredovisades projektet till Länsstyrelsen för att få ut kvarvarande del av det beviljade bidraget.
Slutredovisningen godkändes i sin helhet i december 2017, och i januari 2018 betalades hela det beviljade bidraget ut. Det är först när vi, efter att bidraget är utbetalat och alla ekonomiska åtaganden är reglerade, genomfört en frivillig likvidation av den ekonomiska föreningen som en eventuell återbetalning till medlemmarna kan bli aktuell. En frivillig likvidation tar minst 6 månader efter att föreningens medlemmar beslutat att en sådan ska genomföras, varför styrelsen bedömer att likvidationen kan vara genomförd först mot slutet av 2018.


 

MEDLEMSKAP OCH KOSTNADER

Fråga 1. Måste jag vara med i bredbandsprojektet?
Det är frivilligt att vara med i bredbandsprojektet som genomförs av den upphandlade totalentreprenören Fibergruppen AB på uppdrag av Gärdala Bredband ekonomisk förening. Men medlemskap är samtidigt en förutsättning för att få bredband till den förmånliga kostnad som statsbidraget möjliggör.

Fråga 2. Kan jag fortfarande anmäla mig och bli medlem i föreningen?
Sista dag för att bli medlem i Gärdala bredband ekonomisk förening var 24 april 2016. Det inte längre möjligt att gå med i bredbandsprojektet. Har du frågor, kontakta styrelsen.

Fråga 3. Vad händer om jag äger flera fastigheter, eller det finns flera hushåll på min fastighet?
Grundprincipen i bredbandsprojektet är ett hushåll – en anslutning. Det innebär att man måste ha ett medlemskap (eller egentligen en andel) per anslutning/hushåll. Flera hushåll kan visserligen dela på en anslutning för att t.ex. få tillgång till snabb internetuppkoppling via gemensam router, men kommer då inte att kunna välja olika tjänsteleverantörer/tjänster (som t.ex. telefoni och TV).

Fråga 4. Vad kostar det? Totalt? I månaden?
Med det antal medlemmar projektet hade per den 2016-04-25 (76 st) passerades bryttalet för antalet anslutningar. Det betyder att den beräknade kostnaden per anslutning om 22.000:- plus den inbetalade medlemsavgiften 1.000:- (insatsbeloppet) dvs totalt 23.000:-, kan komma att sjunka med 3-4.000:- efter avslutat projekt. Inte utnyttjade medel kommer att åerbetalas till medlemmarna då föreningen avvecklas.
Den beräknade kostnaden är ett totalbelopp som innefattar allt arbete inklusive grävning på din egen tomt och färdiginkopplad anslutning i ditt hus. Ingen ytterligare kostnad tillkommer för själva anslutningen. Sedan måste var och en välja tjänsteleverantör, och månadskostnaden för telefon/TV/internet varierar beroende på vald tjänsteleverantör och vilka tjänster du vill utnyttja. Se vidare på Zitius marknadsportal http://zmarket.se/ för information om leverantörer och tjänsteutbud.
Ingen löpande kostnad för nätet tillkommer, utan det är inbakat i abonnemangskostnaden till tjänsteleverantören.

Fråga 5. Kan jag ansluta mig senare?
När projektet väl startat (efter 24/4 2016) är det inte längre möjligt att bli medlem i Gärdala Bredband ekon.för. och ta del av bredbandsprojektets finansiering med stöd av Jordbruksverket (bidraget täcker 60% av totalkostnaden för projektet). Efter att själva utbyggnaden färdigställts kommer anläggningen säljas till Skanova som sedan ansvarar för drift och underhåll medan bredbandsföreningen avvecklas (intäkten för försäljningen är redan inräknad i totalkostnaden). Det betyder att det är Skanova som avgör huruvida det är möjligt att ansluta sig i efterhand. Man bör dock räkna med minst den dubbla kostnaden enligt de uppgifter vi fått, eftersom nätägaren inte kan förmodas prioritera enskilda anslutningar.

Fråga 6. Kan jag låta dra fram kanalisation, men inte köpa aktiva komponenter och beställa tjänster? Dvs finns det olika ”nivåer” av anslutning? Olika kostnadsbilder?
Den fiberutbyggnad som görs på uppdrag av Gärdala bredband ekon.för. är upphandlad och projekterad som en totallösning, inklusive färdig anslutning i bostaden. Det innebär att det inte finns några ”instegsalternativ” utan man måste låta göra hela arbetet fram till färdig anslutning. Du kan däremot vänta med att börja abonnera på tjänster från någon tjänsteleverantör och på det sättet betrakta fiberanslutningen som en vilande engångskostnad.

Fråga 7. Vad händer om jag inte gått med i projektet och säljer min fastighet efter att projektet börjat?
I och med att utbyggnadsprojektet inletts är det inte längre möjligt att gå med, men medlemskapet följer fastigheten så en ny fastighetsägare kan överta detta. Om medlemskap i projektet inte redan finns, innebär det att den nya fastighetsägaren måste kontakta anläggningsägaren (Skanova) för att undersöka vilka anslutningsmöjligheter som finns efter att anläggningen tagits i drift. Om man går i säljtankar är det alltså att betrakta som en investering i fastigheten att redan nu tillförsäkra sig om bredbandsanslutning.

Fråga 8. Vad händer om jag flyttar till Gärdala efter att projektet börjat, och den fastighet jag köpt inte är med i projektet/är ansluten?
Du måste kontakta anläggningsägaren (Skanova) för att undersöka vilka anslutningsmöjligheter som finns efter att anläggningen tagits i drift.

Fråga 9. Vad krävs av mig som medlem?
Varje medlem kommer att skriva ett avtal med Gärdala Bredband ekonomisk förening enligt vilket man förbinder sig att solidariskt betala den fastställda anslutningsavgiften.

Fråga 10. Kan jag utnyttja ROT-avdrag för t.ex. grävningen på tomten?
Gärdala Bredband ekonomisk förening är inte momspliktig. Eftersom föreningen inte redovisar moms kan vi inte söka ROT. Och i och med att det är föreningen som fakturerar medlemmarna alla kostnader, så är det inte möjligt att utnyttja ROT-avdrag för den enskilda medlemmen.


 

GENOMFÖRANDE

Fråga 1. När börjar arbetet?
Arbetet inleddes i och med att Gärdala bredband ekon.för. årsstämma beslutade att genomföra projektet för att bygga ut fiberbaserat bredband i Gärdala med omnejd (föreningens upptagningsområde). Årsstämman ägde rum den 9 april 2016 (se separat information till alla medlemmar).

Fråga 2. När kan jag räkna med att vara ansluten?
Totalentreprenören planerar att arbetet ska vara slutfört i början av våren 2017 om inget oförutsett händer.

Fråga 3. Kan jag hjälpa till på något sätt?
Hör av dig till styrelsen om du vill vara med och hjälpa till!

Fråga 4. Vad händer efter att projektet är avslutat?
När själva utbyggnadsprojektet är klart, kommer anläggningen att försäljas till Skanova och föreningen avvecklas. Därefter är det Skanova som äger, driftar och underhåller anläggningen.

Fråga 5. Jag är markägare där grävarbetet kommer att ske. Får jag någon kompensation för att det grävs på min mark?
Nej, ingen kompensation för markintrång utgår. Entreprenören Fibergruppen AB kommer att hålla i arbetet med att skriva upplåtelseavtal med alla markägare.

Fråga 6. Kan jag dra fram fiberanslutning till ett hus som inte är byggt ännu?
Om en fastighetsägare önskar beställa fiber, men huset som ska ha fiber är inte byggt än och inte kommer att vara byggt när projektet är klart heller, så svarar Fibergruppen att kunden ska beställa sin fiber enligt ordinarie pris, få den framdragen och därefter kontakta Skanova för offert på indragning i huset och installation av hårdvaror när huset är byggt.
Skanova har information om flyttning av redan installerade anslutningar på sin hemsida. För säkerhets skull bör du kontakta Fibergruppens representant för att diskutera detta. Läs mera här.

Fråga 7. Vad gäller för återställande av mark efter grävning på tomtmark?
Vid tomtschakt ingår grov återställning vilket innebär att entreprenören inte lägger tillbaka eventuella plattor eller sår ny gräsmatta. Men samtidigt försöker de som utför arbetet att göra så liten åverkan som möjligt hos kunden.

Det kan till exempel innebära att entreprenören skrapat bort gruset, grävt, lagt igen och sedan toppat med det gamla gruset igen. Det blir inte riktigt som innan, men oftast brukar lera och jord tvättas bort och sjunka undan efter några regniga dagar. Om du som fastighetsägare fortfarande inte är nöjd och anser att du inte fått en korrekt grov återställning när snön har försvunnit och det regnat lite så kontakta Hanna Tidner på PEAB för en ny bedömning på plats.

I samband med att bredbandsprojektet avslutas kommer en ”nöjdförklaring” att skickas till alla som skrivit markavtal. För de fall där synpunkter lämnats, kommer en slutbesiktning av entreprenadarbetet att göras.


 

TEKNIK

Fråga 1. Vad är fördelarna med fiberbaserat bredband?
Ett snabbt och stabilt fiberbaserat bredband ger helt nya möjligheter för datakommunikation jämfört med till exempel bredband via ADSL eller mobilt bredband. Det ger en framtidssäkrad överföringskapacitet som möjliggör de tjänster som redan finns eller kommer att finnas i framtiden. Genom så kallad “triple play” får du både telefon, TV och internetuppkoppling via fiber. I framtiden kan den ökade kapaciteten med upp till 1000 Mbit/s möjliggöra helt nya lösningar för arbete, underhållning, sjukvårdstjänster, larm, utbildning etc.

Fråga 2.   Hur fungerar fiberbaserat bredband?
Ett fiberbaserat ledningsnät där information skickas digitalt som ljuspulser är driftsäkert, det är till exempel mindre känsligt för åsknedslag, har inga kända begränsningar vad gäller kapacitet samt en mycket lång livslängd. Det ger möjlighet till billigare telefonitjänster, högre hastighet på internetuppkopplingen, och är inte känsligt för antalet samtidiga användare. Det möjliggör även perfekt TV-mottagning och klarar HDTV och 3D format. ”Video on demand” och olika Play-tjänster blir därmed mycket attraktiva.
Kapaciteten i en typisk installation i bostaden är idag 100 Mbit/s för nedladdning och 10 Mbit/s upp, men tjänsteleverantören kan erbjuda betydligt högre kapacitet för den som önskar.

Fråga 3. Vad är ”öppen fiber”?
Öppen Fiber betyder att fibernätet är öppet för olika leverantörer av tjänster inom bredband, TV och telefoni. Det ger dig friheten att välja brett bland många välkända varumärken. Kostnaden och tjänsteutbudet varierar beroende på vilka tjänster du väljer samt vilken leverantör du väljer. Alla leverantörer erbjuder inte alla tjänster.

Fråga 4. Vilka tjänster kan jag få?
Fiberanslutningen ger möjlighet till de tre tjänsterna telefon, TV och internet. Beroende på vilken tjänsteleverantör du väljer kan du utnyttja en eller flera av dessa. Se vidare på Zitius (http://zitius.se) hemsida för information om leverantörer och tjänsteutbud. Och på Zitius marknadsportal  http://zmarket.se/ kan du jämföra utbud och priser.

Fråga 5. Vad händer med min gamla telefonanslutning?
Du kan välja att fortsätta använda din gamla (kopparbaserade) telefonanslutning eller att få även telefon via bredbandet.

Telia har information om avvecklingen av kopparnätet på sin webb. Läs mera här.

Fråga 6. Jag har ADSL idag, varför ska jag byta?
ADSL-tekniken är idag gammal och på väg att fasas ut. För ADSL är överföringshastigheten begränsad, och i och med att en teknikväxling sker, kommer utbyggnaden inte att fortsätta. Snarare vill nätägaren avveckla den fasta kopparbaserade telefonin. Internet via ADSL begränsas av närhet till anslutningspunkt i telestation och hastigheten varierar ofta mellan 2-12 Mbit/s. Den som ligger nära anslutningen kan i bästa fall komma upp till 24 Mbit/s.

Fråga 7. Varför kan jag inte lika gärna använda mobilt bredband?
Mobilt bredband, dvs anslutning till internet och andra tjänster via dataöverföring i din mobiltelefon eller med en separat så kallad “dongel”, är en möjlighet för den som inte har tillgång till ADSL eller vill kunna ta med sig ”sitt internet” på resan eller ut på landet. Det är dock känsligt för hur bra täckning som finns i det aktuella området, och inte minst är antalet samtidiga användare på samma mast eller “nod” avgörande för vilken hastighet som är möjlig att få. Det innebär att om flera t.ex. tittar på strömmad video över samma mast/nod kommer överföringshastigheten att sjunka påtagligt. Mobilt bredband påverkas av geografin och väderstörningar. Mobilt bredband är därför inte en lika stabil anslutning som fiberbaserat bredband. Mobilt bredband har dessutom en ”pott” som snabbt tar slut om man t.ex. tittar på film.

Nästa generations mobila bredband (ibland kallat 5G) beskrivs ibland som ett alternativ till fiberbaserat bredband. Vad som framkommer i fackpress är emellertid en tydlig fingervisning att detta inte inom rimlig tid kommer att vara ett realistiskt alternativ till fiber. Se till exempel den artikel i Ny Teknik som refereras här bredvid.

Fråga 8. Kan jag använda befintlig kanalisation för min anslutning?
Skanova ställer höga tekniska krav i sin specifikation för anläggningen. Därför är det inte säkert att det går att använda befintlig kanalisation (t.ex. slang som redan finns nedgrävd i din tomt, genomföringar i husets fasad etc.) för att ansluta fastigheten till det nät som kommer att byggas.
Du måste prata med installatören om detta vid det första besöket, när man bestämmer tomtgrävning och placering av utrustning inomhus.

Fråga 9. Vad innehåller anslutningspunkten inne i huset? Vad klarar den av?
Anslutningspunkten inne i ditt hus består av en så kallad mediaomvandlare.
Mediaomvandlaren har flera nätverksuttag och kan därför ses som en router, utan trådlös funktion. När kunden har fått uppkopplingssignal kan hen jacka i en dator och öppna en webbläsare, det första och enda man kan komma till då, utan att ha beställt en tjänst, är Zitius webbportal Zmarket – där kunden kan beställa tjänster. En beställd bredbandstjänst kommer igång väldigt snabbt, men tjänster som digitalTV och bredbandstelefoni kan behöva ytterligare utrustning som skickas per post och därför har en leveranstid.
Det räcker med en nätverkskabel och Zitius utrustning för att komma ut på internet, oavsett tjänsteleverantör. Trådlös funktion/WiFi kräver en trådlös router. Flera tjänsteleverantörer tillhandahåller detta i sina bredbandstjänster, men om man vill ha en mer kraftfull trådlös funktion så finns det många olika routers att köpa.

Fråga 10. Jag har ADSL-bredband idag. Vad skiljer denna från fiberuppkopplingen?
Det beror på tjänsteleverantör och vilka tjänster man vill abonnera på.
Man kan säga att ADSL-modemet ersätts av mediaomvandlaren. För t.ex. Telia så är ”routern” samma för ADSL och fiber, så det räcker att man flyttar den från telejacket till fiberjacket. Utöver en router behövs en digitalTV-box till TV:n och en telefoniadapter för IP-telefoni – alltså totalt tre st boxar utöver mediaomvandlaren.
Detta är bara ett exempel, övriga leverantörer kan ha andra lösningar. Det bästa är att kontakta den tjänsteoperatör man är intresserad av och fråga vilken utrustning som behövs beroende på vilka tjänster man vill ha för fiberanslutningen.

 

Frivillig likvidation inledd

Bolagsverket har i beslut per den 2018-03-27 godkänt Gärdala bredband ekonomisk förenings begäran om frivillig likvidation (ärendenummer 151679/2018).
Till likvidator har utsetts: Ture Göransson, Gärdala villa du Nord, 590 46 RIMFORSA

(2018-03-29)


Rapport från extra föreningsstämma

Måndagen den 12 mars 2018 hölls extra föreningsstämma för Gärdala bredband ekonomisk förening. Vid stämman beslutades enhälligt att försätta föreningen i frivillig likvidation.

Protokoll från extra stämman finns här.

(2018-03-20)


Extra stämma 12 mars 2018

Kallelse till extra föreningsstämma för Gärdala Bredband ekonomisk förening.

Datum: Måndagen den 12 mars, 2018
Tid: kl 19.00
Plats: Tomta, Gärdala

Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande vid extrastämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två personer att justera protokollet.
5. Frågan om extrastämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens delårsredovisning och revisionsberättelse.
8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för tiden fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-03-12.
9. Beslut om att låta föreningen gå i likvidation per den 2018-03-12.
10. Beslut om att ge Göran Jacobsson och Erik Johansson uppdrag att ge in anmälan om likvidation till Bolagsverket.
11. Beslut om förslag på likvidator och likvidatorssuppleant.
12. Övriga anmälda ärenden.
13. Mötet avslutas.

Välkomna önskar Styrelsen

(2018-02-26)


Protokoll åsrsstämma 2018

Nu finns protokoll från årsstämman den 10 februari 2018 (verksamhetsåret 2017) att ta del av här.

(2018-02-18)


Kallelse och dagordning till årsmöte

Kallelse till årsmöte för Gärdala bredband ekonomisk förening, avseende verksamhetsåret 2017.

Datum: lördag den 10 februari 2018
Tid: kl 10.00
Plats: Godtemplargården, Rimforsa

Dagordning:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två personer att justera protokollet.
5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
12. Val av ordförande i föreningen.
13. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Val av valberedning.
16. Övriga anmälda ärenden.
17. Mötet avslutas.

Välkomna önskar Styrelsen

Efter mötet informerar styrelsen om tidplan för likvidation samt återbetalning av överskott till medlemmarna.

(2018-01-23)


Slutredovisning godkänd

Glädjande besked från Länsstyrelsen har kommit så här strax innan jul. Slutredovisningen av bredbandsprojektet har godkänts i sin helhet. Det innebär att hela projektstödet kommer att betalas ut. Nu återstår att under början av 2018 avveckla den ekonomiska föreningen och när det är klart, betala ut icke utnyttjade medel till medlemmarna.

(2017-12-19)


Information till medlemmarna september 2017

Slutredovisning för bredbandsprojektet lämnades in till Länsstyrelsen den 12 september. Den innehåller förutom ekonomisk redovisning, en stor mängd teknisk dokumentation om fibernätet. Vi avvaktar nu Länsstyrelsens handläggning och beslut, vilket tyvärr kan ta tid.

Styrelsen har börjat förbereda för frivillig likvidation av den ekonomiska föreningen, vad som i praktiken innebär avveckling av bredbandsprojektet. Vi kan förhoppningsvis ta ett första beslut om att inleda denna process på årsstämman våren 2018. Därefter ska snarast en extra stämma hållas för ett andra beslut om likvidation.

Det är stämman som föreslår likvidator, en ansökan om likvidation skickas sedan till Bolagagsverket som beslutar om vem som blir likvidator. Likvidationen beräknas ta 6-8 månader. Vilket i sin tur betyder att föreningen kan vara avvecklad/likviderad våren 2019. Först därefter kan eventuellt överskott betalas ut till medlemmarna.

(2017-09-14)


Nu är vi inkopplade!

Fiberanslutningen är aktiverad och det går bra att beställa tjänster på https://ostergotland.zmarket.se/. Det går också bra att ansluta en dator direkt till fiberkonvertern och surfa in på zmarket via den.

(2017-06-01)


Info om medieomvandlare

Inkopplingsinstruktion och produktblad för den medieomvandlare som installeras finns nu under dokument.

(2017-03-09)


Telia informerar om nedsläckningen av kopparnätet

Delar av det gamla kopparnätet lever inte längre upp till dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet. Telia fortsätter därför arbetet med att modernisera och bygga ut näten för att kunna leverera nya och avancerade digitala tjänster till sina kunder. Samtidigt byter man till modernare lösningar och framtidssäker teknik, främst via fiber eller mobilnäten.

Läs mera på Telias webb.

(2016-04-19)


Mobilt bredband - inte ett realistiskt alternativ

Ny Teknik har bett tre experter på mobil kommunikation svara på läsarnas frågor om bredband via fiber vs. mobil (4g och 5g). De är eniga i sin slutsats: mobilt bredband är inte ett realistisk alternativ till fiber för att få snabbt och tillförlitligt bredband på landsbygden inom överskådlig framtid.

Läs hela artikeln i Ny Teknik

(2016-04-08)


Här kan du läsa äldre nyheter.


Mer information om bredband

Mer information om breband på landsbygden.

 

 


Dokument

Stadgar för Gärdala Bredband ekonomisk förening 2016

Protokoll Årsstämma 2015

Protokoll Årsstämma 2016

Protokoll Extra Årsstämma 2016

Protokoll Årsstämma 2017

Protokoll Årsstämma 2018

Protokoll extra föreningsstämma 2018-03-12

 

Presentation Fibergruppen 2016-04-09

Informationsfolder "Bredband i Gärdala" 2015-12-16

Styrelsens utskick till medlemmarna

Produktblad mediaomvandlare

Instruktion medieomvandlare

 


Kartor

Karta med anmälda fastigheter per den 2016-04-24


Kontakt bredbandsgruppen

E-post: bredband@gardala.se Organisationsnummer: 769628-0887 Bankgiro: 371-2635, Kinda Ydre Sparbank

 

Likvidator:
Ture Göransson, Gärdala villa du Nord, 590 46 Rimforsa, tel 070-5833234

Kontaktperson:
Göran Jacobsson
013-43095, 072-7043095

 


Bakgrund

Vid Gärdala byalags årsmöte i juni 2013 tillsattes en kommitté för att undersöka möjligheten att få till stånd bredbandsutbyggnad i Gärdala med omnejd.

För ändamålet att kunna driva ett projekt har Gärdala Bredband ekonomisk förening bildats. Efter årsstämman i april 2016 består styrelsen av följande ledamöter: Göran Jacobsson (ordförande), Erik Johansson (kassör), och Magnus Johansson (sekr.), Agneta Nåbo, Tore Olsson, Per Milberg.

För att komma vidare i projektet har styrelsen samlat in intresseanmälan från alla fastighetsägare som vill vara med och få bredband utbyggt i vårt område. Per den 26 april 2016 är vi 77 betalande medlemmar i föreningen.

Under vintern och våren 2013-2014 arbetades ett underlag fram och kontakter togs med några tänkbara företag/organisationer som skulle kunna vara intresserade av ett sådant projekt (Skanova, Linköpings kommun/Tekniska Verken/Utsikt, samt IT-sam/VÖKBY i Kinda).

Under 2014-2015 fortsatte bredbandsgruppen sitt arbete, bland annat beställdes en förprojektering som blivit utförd. Vidare har diskussioner förts med Fibergruppen i Norrköping. Resultatet av arbetet redovisades vid ordinarie föreningsstämman 25 april 2015.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare med Fibergruppen. I början av hösten 2015 genomfördes en upphandling av leverantör vilken avslutades i november 2015. Uppdraget tilldelades Fibergruppen under förutsättning av föreningen erhåller bidrag för fiberutbyggnad. Ansökan om bidrag skickades till Jordbruksverket i början av hösten 2015 och behandlades av Länsstylsen som handlägger frågan under oktober - februari.

I mars 2016 beviljades Gärdala Bredband ekon.för. bidrag, och efter beslut av åsrstämman den 9 april 2016, kommer arbetet med att bygga ut fiberbaserat bredband i Gärdala med omnejd att påbörjas. Det innebär byggstart under våren-sommaren 2016.

Under hösten 2016 har alla grävningar och markarbeten genomförts. Under januari-februari 2017 sker installation och fiberblåsning. Preliminärt datum för driftsättande är 31 mars 2017.

Hösten 2017 avrapporterades projektet. Slutredovisningen godkändes i sin helhet i december 2017, och i januari 2018 betalades hela det beviljade bidraget ut. Därmed är uppdraget för Gärdala bredband ekonomisk förening avklarat, och nu återstår endast att avveckla föreningen.

Gärdala bredband ekonomisk förening är genom beslut av Bolagsverket den 2018-03-27 försatt i frivillig likvidation.

 

På webbsidan http://bredband.gardala.se finns en karta som visar det geografiska område som innefattas i bredbandsprojektet. Totalt omfattar området ca 90 fastigheter, både permanent och fritidsboende.

 

Gärdala Bredband är medlemmar i Byanätsforum: http://www.bredbandsforum.se/byanatsforum

 


Information om Gärdala byalags aktiviteter finns på: www.gardala.se